จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ปลัดอำเภอ, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานีจิตอาสาสภากาชาดไทย จากอำเภอทั้ง ๑๒ อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี , และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม กว่า ๑๕๐ คน
และนายวรินทร ทองขาว จ่าจังหวัดปัตตานี/ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำจิตอาสา
สภากาชาดไทย สามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบรรเทาภัยพิบัติให้กับอาสาสมัครสภากาชาดไทยซึ่งอยู่ในตำบลหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่
ได้ทราบอย่างแพร่หลาย ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจด้านการบรรเทาภัยพิบัติซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี