จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัคร และจิตอาสาของสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 มีที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ สมาชิก
แกนนำอาสาสมัครและจิตอาสา เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ได้บรรยายพิเศษเรื่องภารกิจและหลักการกาชาด แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการพัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย บทบาทหน้าที่
ของแกนนำอาสาสมัครและจิตอาสา นอกจากนี้ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ยังได้บูรณาการร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส
ในการให้ความรู้ และรณรงค์ เรื่องการบริหารจัดการขยะ การทำปุ๋ยอินทรีย์ และการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปด้วย

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส