จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางรัชนีวรรณ ทองขาว กรรมการ MOU ด้านที่ 3 (จิตอาสา) พร้อมคณะทำงานจิตอาสา เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกติดตาม
นิเทศการปฎิบัติงานของจิตอาสาสภากาชาดไทย ของอำเภอเมืองตรังและจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาสภากาชาดไทยของอำเภอเมืองตรัง
นายสราวุธ ธนาเจริญกุล นายอำเภอเมืองตรัง ให้เกียรติมอบเสื้อกั๊กจิตอาสา

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง