จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสา
อาสาสมัครสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด ตามโครงการเสริมสร้างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เพื่อประสานการทำงานด้านสังคม ประจำปี 2562 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่