จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ร่วมกับ
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ เพชรน้อย ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา