จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมมันตราวารี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแล ผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
หลักสูตรการดูแล ผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดขอนแก่น และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน จาก 13 อำเภอ ประกอบด้วย
อำเภอหนองสองห้อง, อำเภออุบลรัตน์, อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภอเปือยน้อย, อำเภอซำสูง, อำเภอบ้านแฮด, อำเภอโนนศิลา, อำเภอเวียงเก่า,
อำเภอสีชมพู, อำเภอพล, อำเภอบ้านฝาง, อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอภูผาม่าน ที่ผ่านการอบรมระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น