จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 62 เวลา 08.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางอภิญญา อนรรฆมาศ
รองนายกเหล่ากาชาดฯ จัดโครงการพัฒนาจิตอาสา  สู่อาสาสมัคร  สภากาชาดไทย " หลักสูตรด้านการบรรเทาภัยพิบัติ " มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ประกอบด้วย
1.จิตอาสาฯ สภากาชาดไทย อำเภอละ 10 คน 9 อำเภอ 90 คน
2. จิตอาสาฯ จากคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ จำนวน 6 คน
3.จิตอาสาฯ จากคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุกแห่งๆละ 3 คน รวม 24 คน
รวมจิตอาสาที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 120 คน
โครงการฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ( สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย)
ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ โดยมี นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก