จังหวัดน่าน

นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับกิ่งกิ่งกาชาดอำเภอและอำเภอทุกอำเภอ จัดทำโครงการพัฒนาจิตอาสา
สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาพิบัติ 2 รุ่น เป้าหมายจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยรุ่นละ 100 คน รวม 200 คน ดังนี้
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00น. รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมอำเภอเมืองน่าน ได้แก่ อาสาสมัครจาก อำเภอเมืองน่าน ภูเพียง เวียงสา บ้านหลวง
นาน้อย นาหมื่น สันติสุข และอำเภอแม่จริม วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนปัว ได้แก่ อาสาสมัครจาก อำเภอปัว เชียงกลาง ทุ่งช้าง สองแคว บ่อเกลือ ท่าวังผา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยมีความรู้เรื่อง ภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยง ความเสียหายและบรรเทาทุกข์
กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ และเป็นแกนนำมีส่วนร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน
วิทยากรจากสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน