จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกร่วมกิจกรรม ดังนี้ เวลา 09.00 น.ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 10.50 น. ร่วมกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ที่ว่าการ
อำเภอชุมแสง เวลา 14.00 น. ประชุมกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และกิ่งกาชาดอำเภอทุกแห่ง ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์