เลือกหน้า
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 7 พฤษภาคม2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอบหมายให้นางพัชริน ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย และว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย/ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย...
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอบหมายให้ นางพัชริน ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย และ ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย/ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอปายเข้าร่วมกิจกรรม...
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย/ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอปายเข้าร่วมกิจกรรม มอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง...
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย/ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอปายเข้าร่วมกิจกรรม มอบชุดธารน้ำใจ...
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอปาย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ หมู่ 7 ตำบล เวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ราย ในการนี้กิ่งกาชาดอำเภอปาย...