เลือกหน้า
แพร่

แพร่

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมคณะมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ที่มีจิตอาสา ขาดแคลนทุนทรัพย์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 โดยมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท...
แพร่

แพร่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูเม่น นางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น นางอิสรยา กวางอุเสน ปลัดอบต.ดอนมูล ผู้ใหผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3,7 ตำบลดอนมูล อสม.ต.ดอนมูล...
แพร่

แพร่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูเม่น พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น น.ส.นงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น นายหัตถวุธ มาเอียด ปลัดอำเภอสูงเม่น นายก อบต.บ้านเหล่า ประธานสภา อบต.บ้านเหล่า กำนันตำบลบ้านเหล่า...
แพร่

แพร่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูเม่น สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น สมาชิกเหล่าจังหวัดแพร่ พม.จ.แพร่ ปภ.แพร่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น นายภัทรพงษ์ พุ่มพวง ปลัดอำเภอสูงเม่น...
แพร่

แพร่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูเม่น สมาชิกกิ่งกาชาดนางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น นายภัทรพงษ์ พุ่มพวง ปลัดอำเภอสูงเม่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องที่...