เลือกหน้า
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนอำเภอเวียงแหง จำนวน 3 ราย และอำเภอฝาง จำนวน 1 ราย...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “เปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย” ผ่านระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนอำเภอพร้าว จำนวน 8 ราย...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 18 เมษายน 2565 ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนอำเภอพร้าว จำนวน 1...