เลือกหน้า
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างธันวาคม 2563  – เมษายน...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางมยุรี  ไชยเสน รองนายเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม มอบรถจักรยาน ตามโครงการ “สองล้อสานฝันเพื่อน้องผู้ยากไร้ “ประจำปี 2564...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่  นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  ได้ร่วมกับสถานีกาชาดทึ่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 44 ชุด...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นราดิศร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ออกเยี่ยมติดตามอาการ และมอบเงินค่าเดินทางในการรักษา รายละ 2,000 บาท พร้อมมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค...