เลือกหน้า
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอตาลสุม...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย เหตุวาตภัย กรณี ครอบครัว นายจักรรินทร์ ดวงเเก้ว...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบบ้านตามโครงการ ก่อสร้างหรือซ่อมเเซม ปรับปรุงที่พักอาศัย ผู้ยากไร้...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบบ้านตามโครงการ...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบบ้านตามโครงการ ก่อสร้างหรือซ่อมเเซม ปรับปรุงที่พักอาศัย ผู้ยากไร้...