เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย น.พ.อดิเทพ เกรียงไกรวนิช ผอ.รพ.หนองฉาง นายประสาน ทองสุขมาก รักษาการนายอำเภอหนองฉาง นายภาณุมาศ มากบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม นายชิ้น บุษย์ศรีเจริญ อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 66/4 หมู่ที่ 5...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม นายเรือง อินท่าเสาร์ อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 77/2 หมู่ที่ 4 ตำบล...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม นางบุญทัน บุญมั่น อายุ 70 ปี และนายเจริญ บุญมั่น อายุ 49 ปี...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี จำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 ณ ตลาดเช้าลานสะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี เงินรายได้จะนำไปช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส...