เลือกหน้า

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)

     ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีงานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กอปรกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน...