เลือกหน้า
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการฯ ที่ปรึกษาฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซม ในโครงการ”บ้านซ่อมแซม...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 กันยายน 2564  นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซม...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยมอบหมายให้ นางถนอมศรี รัตนรักษ์ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วย นางสุวรรณา แก้วมีศรี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยกรรมการฯ...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระลงพื้นที่มอบสิ่งของตามโครงการ “เวียงสระ . . . ปันสุข”ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ”บ้านใหม่...