สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัว นายสมพงษ์ จันทพรม ราษฎรบ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 5 บ้านเหล่า ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกสลนคร...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน โดยมี นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นายอำเภอภูพาน พร้อมคณะ ...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร / ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกนคร พร้อมด้วยนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสายสมร วาณิชวิเศษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน พร้อมกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดฯ ออกเยี่ยมผู้ยากไร้/ผู้พิการ โรคลมชัก บ้านหนองพะเนาว์...