เลือกหน้า
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางลาวัณย์ เณรแย้ม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กิ่งกาชาดอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางลาวัณย์ เณรแย้ม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กิ่งกาชาดอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางลาวัณย์ เณรแย้ม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กิ่งกาชาดอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหนองหนาม รายนางสาวไอริน ยะบึง อายุ 44 ปี...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหนองหนาม รายนางแสง เชื้อเย็น อายุ 94...