เลือกหน้า
ลำพูน

ลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอลี้ รายเด็กชายอติยุต ยอดไพรอวยพร บ้านศรีวิชัย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”...