เลือกหน้า
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางศรีเนตร สมเปาจี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่หญิงตั้งครรภ์และแม่เลี้ยงเดี่ยว ในพื้นที่ตำบลป่าซาง...
ลำพูน

ลำพูน

สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนระหว่างธันวาคม 2563  – เมษายน...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางลาวัณย์ เณรแย้ม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กิ่งกาชาดอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางลาวัณย์ เณรแย้ม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กิ่งกาชาดอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางลาวัณย์ เณรแย้ม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กิ่งกาชาดอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม...