เลือกหน้า
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  2 ธันวาคม 2563 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์  รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์  บำรุงสุข  ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  26  พฤศจิกายน  2563 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์  บำรุงสุข  ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ....
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปี 2563” ณ ตำบลชุมพล...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  25 มีนาคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการ “Plus 1เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” Plus...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกเยี่ยมผู้พิการไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและด้อยโอกาสทางสังคม  ได้แก่ครอบครัว นางสาวจำปี  กังแฮ  ซึ่งสามีเป็นผู้พิการ...