เลือกหน้า
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 พฤษภาคม  2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางศศิธีทัช  ปิ่นนิกร  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 10 ราย ...
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาววิรัญญา พรรณเสมา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นางสาวอำพร บุญไสย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางเตือนใจ ตรีบุบผา ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กที่ได้รับทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท...
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ มอบให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  พร้อม นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ...
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย ให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบางบาล มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย จากสภากาชาดไทย จำนวน 240 ชุด ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ...