เลือกหน้า
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะลงพื้นที่มอบ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ให้กับนักเรียนและเยาวชนที่มีฐานะยากจน...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้พิการยากไร้ รายนางอารีย์ จันทร์แจ้ง อายุ 53 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 68/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ให้กับนักเรียนและเยาวชนที่มีฐานะยากจน...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะมอบข้าวสารบรรจุถุง (2 กก.) ให้กับอำเภอชุมแสง จำนวน 30 ถุง (ถุงละ 2 กก.) ทั้งนี้เพื่อให้อำเภอชุมแสง นำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ฯ ที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะลงพื้นที่มอบ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ให้กับนักเรียนและเยาวชนที่มีฐานะยากจน...