เลือกหน้า
นครพนม

นครพนม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางกรรณิกากองฉลาดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตามนโยบายของสภากาชาดไทย  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตามนโยบายของสภากาชาดไทย...