เลือกหน้า
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 18 เมษายน 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางนันทพร ศรศรีวิชัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายณัฐพศุตม์ โชติจิรศิริกุล ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  นางสุภาพร  อยู่เจริญ  สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 18 เมษายน 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางนันทพร ศรศรีวิชัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายณัฐพศุตม์ โชติจิรศิริกุล ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  นางสุภาพร  อยู่เจริญ  สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และอำเภอเมืองชัยภูมิ  ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน ตำบลห้วยบง จำนวน 70 ครัวเรือน ณ บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 10  ตำบลห้วยบง...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวสะอาด นาถมทอง เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยกรรมการฯ เป็นตัวแทนมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่ง...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางณัฐกมล วัชกีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  นางนารีรัตน์  บำรุงถิ่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนจากกิ่งกาชาดอำเภอเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ...