เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางธารินี สุวรรณคีรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา...