เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง

กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง

วันที่ 19 กันยายน 2563 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายประทีป ทิพย์บรรจง ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ กองร้อย อส.ที่ 13 ปากช่อง นายปวริศ บุตรสาเดช ปลัด อบต.คลองม่วง...