เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563...