เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลหนองฉลอง ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดตรอยนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์...