เลือกหน้า
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 134 ราย...
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ/อำเภอโกสัมพีนคร/อบต.เพชรชมภู/...
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนางยกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอปางศิลาทอง...
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอโกสัมพีนคร ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 175 ราย จำนวนโลหิตที่ได้...
กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสมจิตร หุตะเสวี นางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนางยกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ...