เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563  นายบรรลือ   สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
   – เวลา 09.30 น.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำเสื้อที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 123 ปี อำเภอวาริชภูมิ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงการก่อตั้งอำเภอวาริชภูมิ 123 ปี และเพื่อเป็นการจัดหารายได้ไว้ใช้ในการดำเนินงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย,ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสให้กับกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

   – เวลา 13.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย คือ เด็กหญิงสุดารัตน์ สีบุญมา อายุ 10 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.4  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ซึ่งมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม  4.0 ความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
     โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท ถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ชิ้น ให้กับเด็กนักเรียนดังกล่าว

   – เวลา 14.00 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคไขสันหลังอักเสบ/โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 1 ราย คือ เด็กชายณัฐวุฒิ  เป้งคำภา อายุ 15 ปี อยู่บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 17 ตำบลวาริชภูมิ
   โดยมอบที่นอนลูกโป่งน้ำ จำนวน 1 ผืน ถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ถุง นม  จำนวน 1 หีบ/กล่อง และแพมเพิส จำนวน 1 ห่อ

   – เวลา 14.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสรรเสริญ อุระแสง อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ : ผู้สูงอายุ
2. นางทองใบ ภาวงศ์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ : ผู้สูงอายุ/ผู้พิการทางสายตา
   โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 2  ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 4 ชิ้น ให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และครอบครัวดังกล่าว

   – เวลา 15.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการทางเคลื่อนไหวตั้งแต่กำเนิด จำนวน 1 ราย คือ นายธวัชชัย อ่อนละมัย อายุ  30   ปี อยู่บ้านเลขที่ 407 หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ
   โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1  ถุง สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น ให้แก่ผู้พิการและครอบครัวดังกล่าว