เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันเพื่อรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน“ โดยมี นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีและเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมในการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องด้วยสภากาชาดไทยโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันได้จัดทำโครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินและใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น
ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทาน
นามไม้เท้านี้ว่า “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” พ.ศ. 2563 และมีวัตถุประสงค์จะมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคดังกล่าวในชุมชนของแต่ละจังหวัดสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้สมัคร
ส่งข้อมูลเข้าพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือก ทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย แต่ได้ผ่านการพิจารณา เพียง 4 ราย ดังนี้
1. นางโอ้ยแม้ง  แซ่โค้ว อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 62/201 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
2. นายวิษณุรักษ์  แซ่ฉิน อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 88/9 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
3. นางยุพา พลภักดี อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4  ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม
4. นางวรรณดี  เกตุแก้ว อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 1 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน