เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม ข้าราชการตำรวจ อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นอำเภอคีรีรัฐนิคมเพื่อเยี่ยมครอบครัว นายสุชาติ บัวแก้ว อายุ 42 ปี อาศัยอยู่
บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ บัวแก้ว เป็นผู้พิการทางสายตา มีอาชีพรับจ้างนวดแผนไทย ดังนั้นเมื่อเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบถุงยังชีพ  และเงิน จำนวน 5,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจในเบื้องต้นด้วย