เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 22 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิทักษ์ โพธิรัตน์
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อมอบชุดธารน้ำใจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนผู้ที่เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการ
กักกันตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ร่วมสู้ โควิด-19