เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤษภาคม2565 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ และนางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ จิตอาสาพระราชทาน ปฎิบัติภารกิจ ดังนี้
เวลา 13.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ และมอบรถจักรยานตามโครงการ “จักรยานเพื่อน้อง” ให้แก่นักเรียนจำนวน 6 ราย ดังนี้
1) เด็กหญิงวรรวิษา ฝ่ายขันธ์ อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ ต.ปลาโหล
2) เด็กชายนันทวัน ร้องขาน อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองลาด ต.หนองลาด
3) เด็กชายอภิชาติ ปอดทองจันทร์ อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ต.ค้อเขียว
4) เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ภาวงค์ อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง ต.คำบ่อ
5) เด็กหญิงณัฐพัฒน์ ธุรารัตน์ อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตาดโพนไผ่ ต.วาริชภูมิ
6) เด็กชายอภิวิชญ อุปสรรค อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตาดโพนไผ่ ต.วาริชภูมิ
เวลา 15.00 น. ร่วมกับ โรงพยาบาลวาริชภูมิ สถานีตำรวจภูธรคำบ่อ เทศบาลตำบลคำบ่อ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองกุง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพ จำนวน 1,000 บาท ให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ ราย ด.ญ.ศศิพิมล เทพคันธี อายุ 10 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองกุง ต.คำบ่อ