เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้แทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้แทนผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ และอำเภอเขาวง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
1.นางมาตร พิมพ์สินธุ์ ณ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า
– นางมาตร พิมพ์สินธุ์ อายุ 97 ปี  พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง มีบุตรสาวเป็นผู้ดูแล นำอาหารมาให้ทุกวัน เป็นครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด นม UHT พร้อมดื่ม จำนวน 1 ลัง และผ้าห่มจำนวน 1 ผืน
2. นายพรภิภัทร์ ประพัฒศรี ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้มเก่า
– นายพรภิภัทร์ ประพัฒศรี อายุ 49 ปี พิการแต่กำเนิด และป่วยติดเตียง เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาศัยอยู่กับมารดาและน้องสาว มารดาประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด นม UHT พร้อมดื่ม จำนวน 1 ลัง และผ้าห่มจำนวน 1 ผืน