เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเขาวง ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 113 ราย ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 45,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 17 ราย และบริจาคอวัยวะ 16  ราย     – เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ใคร่ขอขอบคุณนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอเขาวง สาธารณสุขอำเภอ ตลอดจนบุคลากรอำเภอเขาวง และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้