เลือกหน้า

วันที่ 27 กรกฎาคม  2565 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด  ผู้แทนภาค 12  มอบหมายให้
นางนงลักษณ์  รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอควนขนุน ปกครองท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม “โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565”   ณ ตำบลพนมวังก์,ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 7 ราย
1. นางเจียม เขียวไชย   อายุ 85  ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8  หมู่ที่ 5 ต.พนมวังก์  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง                                                         2.นางสาวรื่น  นุ้ยจันทร์  อายุ 85 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 147 หมู่ที่ 7 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
3.นางสมบูรณ์  ศรีสมโภชน์  อายุ 81 ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  50  หมู่ที่ 3 ต.พนมวังก์  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง                  
4.นายเลื่อน วงศ์นิ่ม   อายุ 85  ปี  91  หมู่ที่ 4 ต.นาขยาด  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง
5.นางหลง  สุกรักษ์   อายุ 89  ปี    อาศัยอยู่บ้านเลขที่  48  หมู่ที่ 8 ต.นาขยาด  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง                                                    
6.นายโลม  อ่อนเกลี้ยง อายุ 85 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
7.นางสาวนูญ วรรณขาว   อายุ 85  ปี   อาศัยอยู่บ้านเลขที่    67  หมู่ที่ 1 ต.นาขยาด  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง