เลือกหน้า

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่ยากจน มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม ในพื้นที่อำเภอผาขาว จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยมีนายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ นายอำเภอผาขาว ร่วมมอบทุนในครั้งนี้

Tags: เลย