เลือกหน้า

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2565 นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธาน มอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเลย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้ก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 13 หลัง และซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน จำนวน 4 หลัง 14 อำเภอ จังหวัดเลย ในพื้นที่อำเภอผาขาว มอบบ้านกาชาดเลย ให้แก่ นายสมบัติ ภาชะนี  ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 บ.นาล้อม ตำบลโนนปอแดง  อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค ที่นอน มุ้ง ผ้าห่ม สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ครอบครัวดังกล่าว โดยมีนายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ นายอำเภอผาขาว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีฯ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับอำเภอผาขาว ดำเนินการก่อสร้างบ้านกาชาดเลย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านกาชาดเลย หลังนี้

Tags: เลย