เลือกหน้า

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสิริพร  จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางราตรี  เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย  ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอ ข้าราชกาา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชมชนในพื้นที่ ร่วมส่งมอบบ้านพักอาศัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย และอำเภอภูผาม่าน ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

เวลา 13.00 น. ส่งมอบบ้านพักอาศัยฯ หลังแรก ให้แก่ครอบครัว นางประมวล  ไพลาม ณ บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   

เวลา 15.30 น. ส่งมอบบ้านพักอาศัยฯ หลังที่ 2 ให้แก่ครอบครัว นายคำผัน  นาคมั่น บ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 6 ตำบลภูม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงนำการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มาสู่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย ในการให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร จึงจัดทำโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมในพื้นที่ 12 อำเภอ ที่ยังไม่อนุมัติให้จัดตั้งเป็นกิ่งกาชาดอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแวงน้อย, อำเภอสีชมพู, อำเภอบ้านแฮด, อำเภอชนบท, อำเภอภูผาม่าน, อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอแวงใหญ่, อำเภอโคกโพธิ์ไชย, อำเภอโนนศิลา, อำเภอหนองนาคำ อำเภอพระยืน, และอำเภอเวียงเก่า ขึ้นอำเภอละ 1 หลังๆ ละ 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น  1,668,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)