เลือกหน้า

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด มอบหมายให้สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ผ้าห่ม เจลแอลกอฮอล์ และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1 ราย ได้แก่
 – นายนิเวศน์ ต๊ะสุ บ้านเลขที่ 96/1 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย