เลือกหน้า

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับนายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอปากชม  ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับ
ชั้น ป.1 ถึง ป.6 จังหวัดเลย เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบถุงยังชีพการศึกษา
เสริมปัญญาเยาวชน จำนวน 127 ถุง พร้อมขนม และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน รร.ตชด.บ้านห้วยเป้า

Tags: เลย