เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 9 เมษายน 2563 ห้องประชุม403 ชั้น4 ศลก.จ.ปจ. นางอังคณา หัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จ.ปราจีนบุรี ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ครั้งที่ 12/2563 โดยมี รอง ผวจ.ปจ. รอง ผอ.รมน.
จ.ปจ.(ท)/รอง ผบ.มทบ.12 คกก. หน.ส่วนราชการระดับ จ. ที่เกี่ยวข้อง นอ.ทั้ง 7อำเภอ และผู้แทน อปท. ร่วมประชุม และในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบหน้ากากผ้าให้กับจังหวัดปราจีนบุรีและนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน รวมทั้งผู้ยากไร้ในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,200 ชิ้น