เลือกหน้า

วันที่  23 กุมภาพันธ์  2565 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายสมควร ปล้องอ่อน และนางประภาพร  ปล้องอ่อน  ภริยานายอำเภอกงหรา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนฯ จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน  1,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงบัณฑิตา
คงเกลี้ยง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอนุบาลกงหรา ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง