เลือกหน้า

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด  ผู้แทนภาค 12  พร้อมด้วยนายสมควร  ปล้องอ่อน  นายอำเภอกงหรา และนางประภาพร  ปล้องอ่อน ภริยานายอำเภอกงหรา  พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอกงหรา ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุที่ มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. หรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส ณ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางเขียว  ถานีโกด   อายุ  100  ปี   บ้านเลขที่  27  หมู่ที่  9 ต.ชะรัด  อ.กงหรา  จ.พัทลุง              
2. นางไรหนับ เขียดนุ้ย อายุ 83  ปี   บ้านเลขที่ 99  หมู่ที่ 8 ต.ชะรัด  อ.กงหรา จ.พัทลุง
3. นางหยี้  ยอดหมาน  อายุ 94  ปี    บ้านเลขที่  73 หมู่ที่ 7   ต.ชะรัด  อ.กงหรา  จ.พัทลุง
4. นางพิน  เกื้อสุทธิ์  อายุ 90  ปี  บ้านเลขที่ 212 หมู่ที่  5 ต.ชะรัด  อ.กงหรา  จ.พัทลุง            
5. นายแสละ  หมวดรอด  อายุ 94  ปี  บ้านเลขที่ 100/1 หมู่ที่  4 ต.ชะรัด  อ.กงหรา  จ.พัทลุง