เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายมานิตบริพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ได้มอบหมายให้ นางสุขะมุกข์  เรืองอ่อน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี นางมานิตา  เศรษฐพันธ์
กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี และ นางเลขา  สิทธิศักดิ์ ปลัดอำเภอนาทวี /เลขากิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ได้เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ
ตลอดจนได้พบปะพูดคุยทำความเข้าใจ วิธีการปฏิบัติตน ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อโควิด 19 แก่ผู้นำศาสนา ที่ถูกกันตัว14 วัน
เนื่องจากกลับจากออกดาวะฮ์ในพื้นที่เสี่ยงจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ณ  บาลายบ้านโมย หมู่ที่ 9 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้นำศาสนา
ถูกกักกันตัวจำนวน 10 คน