เลือกหน้า

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2565  .นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12  มอบหมายให้ นางนงลักษณ์  รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอเขาชัยสน ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. หรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส ณ ตำบลควนขนุน,ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางเลี่ยน  บุญจันทร์   อายุ  88  ปี    29/2  หมู่ที่  6 ต.เขาชัยสน  อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง              
2. นายประสิทธิ์  ไชยสาลี อายุ 83  ปี    149  หมู่ที่ 11 ต.เขาชัยสน  อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
3. นายเพิ่ม  ไหมอ่อน  อายุ 94  ปี  40 หมู่ที่  9 ต.ควนขนุน  อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง            
4. นายสิริ  แสงขำ  อายุ 90  ปี  186 หมู่ที่ 1   ต.ควนขนุน  อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง