เลือกหน้า

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางธนวัน อุ่นเพชรวรากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ลงพื้นที่ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ศูนย์ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐานจังหวัดกาฬสินธ์ุ และอำเภอเขาวง เยี่ยมผู้พิการ ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางสาววิภาภรณ์  สุลำนาจ  ณ บ้านเลขที่ 86 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง
– นางสาววิภาภรณ์  สุลำนาจ อายุ 38 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีบิดามารดาเป็นผู้ดูแล มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด ผ้าห่มจำนวน 1 ผืน และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบกางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 1 แพ็ค
2. นายเถิง โพธิสม ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง
– นายเถิง โพธิสม อายุ 63 ปี เป็นผู้พิการทางสายตา อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีอาชีพ รายได้มาจากเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่มจำนวน 1 ผืน