เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 3 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 4  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ (หน่วยเสริม)
เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 45 ราย ได้รับโลหิต
จำนวน 39 ยูนิต (คิดเป็น 13,650 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 6 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบสเตย์คลีมแอลกอฮอล์ เจล จำนวน 45 หลอด
พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 45 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโดม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี