เลือกหน้า

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาการ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เขต 1 , เขต 2 , เขต 3 ระดับชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 1,000 คน ที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสฯ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของดังกล่าวฯ ร่วมกับคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก