เลือกหน้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางอรรถยา อารีกุล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ในพื้นที่อำเภอท่าแพ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งยึดหลักครอบครัวที่มีองค์ประกอบโดยรวมทุกอย่างผสมผสานกลมกลืนกันเป็นองค์รวม ในการทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกคนในครอบครัว เพื่อมอบโล่สดุดียกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในวันแห่งครอบครัวต่อไป